Při objednávce nad 2500,- Kč nebo 100€ máte dopravu zdarma.

Podmínky ochrany osobních údajů

DomůPodmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
„GDPR”) je Rainbow Planet s.r.o., IČO: 084 49 031 , se sídlem Mánesova
311/13, Praha 2, 120 00 Česká republika (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Mánesova 311/13, Praha 2, 120 00
Email: [email protected]
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktními údaji pověřence jsou:
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní
údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné
pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého
marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě,
že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce
plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu
rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a
svůj výslovný souhlas.
IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na
základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje
vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě
smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v
souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země
mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích
zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na
adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v
případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních
údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační
opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů v listinné podobě, zejména …
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené
osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že
je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám
zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste
správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.5.2019.

Select your currency
CZK Česká koruna
EUR Euro
cs_CZ